višji strokovnoraziskovalni sodelavec

kurator Herbarijske zbirke BIJH ZRC SAZU

Telefon:
+386 1 470 63 21
Faks:
+386 1 425 77 97
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Področja znanstvenega delovanja

Flora – praprotnice in semenovke (Pteridophyta, Spermatophyta)

 • taksonomija in sistematika
 • floristika in fitogeografija
 • ekologija (populacijska, vegetacijska)
 • diverziteta
 • monitoring
 • ohranjanje in varstvo
   

Sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju

 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelku za biologijo, vaje pri predmetu Splošna botanika, 1993
 • Univerza v Ljubljani, delovni mentor pri magistrski nalogi Martine Kačičnik Jančar, univ. dipl. biol., 1998–2000
 • Univerza v Ljubljani, delovni mentor pri magistrski nalogi Valerije Babij, univ. dipl. biol. in prof. biol., 1997–2000

 

Ostale aktivnosti

 • Predstojnik BIJH ZRC SAZU (marec 2003–maj 2006)
 • Vodja Botanične skupine Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU (1997-2003)
 • Podpredsednik Internationale CLUSIUS-Forschungsgesellschaft Güssing (1992–)
 • Tehnični urednik revije Acta Biologica Slovenica (1996–2008)
 • Član Uredniškega odbora revije Folia Biologica et Geologica (2010-)
Izbrane publikacije

Register flore Slovenije, Praprotnice in cvetnice = Register of the flora of Slovenia, Ferns and vascular plants, Darinka Trpin, Branko Vreš. 1995. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU

Stellaria nemorum L. and S. montana Pierrat (Caryophyllaceae) in the forest communities of Slovenia, Igor Dakskobler, Andrej Seliškar, Branko Vreš. 1999

Fitocenološka oznaka rastišč vrste Heliosperma pusillum (=Silene pusilla, Caryophyllaceae) v mraziščih na Snežniku (JZ Slovenija) = Phytosociological characteristics of sites of Heliosperma pusillum (=Silene pusilla, Caryophyllaceae) in freezing ravines on the Snežnik plateau (SW Slovenia), Boštjan Surina, Branko Vreš. 2004

Eleocharis carniolica W.D.J.Koch - kranjska sita, Branko Vreš, Boško Čušin, Valerija Babij, Tinka Bačič, Igor Dakskobler, Božo Frajman, Nejc Jogan, Mitja Kaligarič, Nada Praprotnik, Andrej Seliškar, Peter Skoberne, Boštjan Surina, Sonja Škornik, Branko Vreš. 2004. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Atlas florae europaeae : distribution of vascular plants in Europe. 13, Rosaceae (Spiraea to Fragaria, excl. Rubus), Darinka Trpin, Branko Vreš. 2004. Helsinki: The Committee for Mapping the Flora of Europe, Societas Biologica Fennica Vanamo

Ocena stanja populacij in habitatov ter predlog monitoringa za ogrožene vrste barjanski okarček (Coenonympha oedippus), močvirski tulipan (Fritillaria meleagris) in Loeselova grezovka (Liparis loeselli) na Ljubljanskem barju = The Status of populations and habitats and recommendations for monitoring of threatened species False Ringlet (Coenonympha oedippus), Snake's head Fritillary (Fritillaria meleagris) and Loesel's twayblade (Liparis loeselii) on Ljubljansko barje : končno poročilo, Tatjana Čelik, Branko Vreš, Andrej Seliškar. 2009. Ljubljana: Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU

Scorzoneroides crocea (Haenke) Holub, a new species in the flora of Slovenia and the Southeastern Alps, Igor Dakskobler, Branko Vreš, Andrej Seliškar, Milan Kobal, Iztok Sinjur. 2010

Orobanche pancicii Beck, a new species to the flora of Slovenia, Igor Dakskobler, Branko Vreš, J. Pusch. 2010

Vegetation of the depression with Eleocharis quinqueflora in spring fens in Slovenia = Vegetacija uleknin z vrsto Eleocharis quinqueflora na povirnih barjih v Sloveniji, Igor Zelnik, Andrej Martinčič, Branko Vreš. 2010

Mala flora Slovenije : ključ za določanje praprotnic in semenk, Andrej Martinčič, Tone Wraber, Nejc Jogan, Andrej Podobnik, Boris Turk, Branko Vreš, Vlado Ravnik, Božo Frajman, Simona Strgulc-Krajšek, Branka Trčak, Tinka Bačič, Manfred A. Fischer, Klemen Eler, Boštjan Surina. 2010. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije

Projektno pilotno območje Zelenci, Vrhe, Planik, Pilotno območje Planik : prvo poročilo, Branko Vreš, Tatjana Čelik, Igor Dakskobler, Iztok Sajko, Andrej Seliškar. 2011. Ljubljana: Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Gradienti in biodiverziteta: flora, favna in vegetacija (raziskovalni program • 1. januar 200931. december 2012)

Taksonomske, horološke in fitocenološke raziskave skupin Hieracium villosum in H. bifidum (Compositae) v Češki republiki in Sloveniji (bilateralni projekt • 3. januar 200520. december 2006)

Popisi začetnega stanja habitatnih tipov in ciljne vrste Loeslejeve grezovke (Liparis Loeselli) ... na projektnih pilotnih območjih Zelenci, Planik, Vrhe... (Wetman 2011 - 2015, LIFE+NARAVA, LIFE09 NAT/SI/000374) (aplikativni raziskovalni projekt • 25. maj 201131. januar 2013)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Izobrazba

 • 1984 Diploma; Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 1991 Magisterij; Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
 • 1996 Doktorat; Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Zaposlitve

 • 1982-1983 Srednja šola tehniško-naravoslovne in pedagoške usmeritve Ravne na Koroškem
 • 1984 – Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU

Raziskovalna področja

Rastlinska ekologija B270 • Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic B290 

Ključne besede

Botanika • sistematika • taksonomija • floristika • horologija 

Priznanja in nagrade

2009, Carolus Clusius-Medaille (Urkunde die Internationalle CLUSIUS-Forschungsgesellschaft verleiht in Würdigung der hervorragenden Verdienste um die Clusius-Forschung, Güssing, Avstrija)