Skip to main content

Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje

Opis

V okviru temeljnega raziskovalnega programa Biološkega Inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU – »Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje« – bomo nadaljevali z raziskavami biotske pestrosti na lokalni, regionalni in globalni ravni. Z modernimi pristopi, ki povezujejo metode in znanja genetike/genomike, ekologije in evolucije, bomo še naprej raziskovali i) vzorce raznolikosti živalstva in rastlinstva na nivoju genske, genomske, individualne, taksonomske in ekosistemske pestrosti. Vzorce biotske pestrosti bomo primerjali vzdolž prostorskih in časovnih (kratkoročnih in evolucijskih) gradientov. Raziskovali bomo (ii) procese, ki pomagajo ustvarjati in vzdrževati biotsko pestrost, ter identificirali dejavnike, ki pestrost zmanjšujejo in vodijo v izumiranje vrst in višjih taksonov. Na izbranih modelnih vrstah pajkov, metuljev in rastlin bomo raziskovali evolucijske, ekološke in biogeografske procese, ki generirajo genetsko, genomsko, fenotipsko in ekološko pestrost. Za razumevanje evolucijskih procesov bomo uporabili kombinacijo filogenetskega/filogenomskega in eksperimentalnega pristopa. S pomočjo filogenetskih in ekoloških modelov bomo (iii) postavljali predikcije o tem, kako se bodo vzorci biodiverzitete spreminjali v času pospešenih antropogenih okoljskih sprememb. Preučevali bomo vpliv tujerodnih vrst na taksonomsko, filogenetsko in funkcionalno biotsko pestrost ter vpliv rabe tal na vegetacijo. Naše raziskave bodo prispevale (iv) k ohranjanju biotske pestrosti, tako na nivoju genoma z uporabo kriobank, preko evalvacije ogroženosti vrst, identifikacije filogenetsko definiranih varstvenih enot, pa do kvalifikacije in ohranjanja habitatnih tipov in ekosistemov. Rezultate naših raziskav, ki so vedno bolj usmerjene v mednarodna sodelovanja, bomo še naprej objavljali v vrhunskih znanstvenih revijah in monografijah ter jih predstavljali javnosti doma in v tujini. V raziskave bomo še naprej vključevali naslednje generacije študentov ter jih tako pripravljali na znanstvene in pedagoške karierne izzive. Naš program ima velik potencial tako za odlično temeljno in aplikativno znanost kot tudi za družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Slovenije in bo prispeval k poznavanju in ohranjanju biotske pestrosti na lokalni, regionalni in globalni ravni.


Raziskovalni program