Skip to main content
Izr. prof. dr. Andraž Čarni
 • znanstveni svetnik
 • izredni profesor
 • zunanji član Makedonske akademije znanosti in umetnosti


+386 1 4706 311

+386 1 470 77 97

andraz.carni@zrc-sazu.si


Povezave


Področja znanstvenega delovanja

 • fitocenologija (struktura, sistematika, ekologija, dinamika, horologija rastlinskih združb)
 • krajinska ekologija
 • floristika

 

Vodstvene funkcije in delo v komisijah:

 • predstojnik Biološkega inštituta (1995-2003),
 • nacionalni koordinator za področje biologije (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) (2000-2002), član odbora za Naravno in kulturno dediščino (1998-2000) na istem ministrstvu,
 • član strokovnega sveta za Gibanje znanost mladini (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) (2003-2006),
 • predstavnik Slovenije v mednarodni organizaciji Global Biodiversity Information Facility (1999-2001),
 • predsednik Vzhodnoalpsko-dinarskega društva za preučevanje vegetacije (2001-2005), podpredsednik (2005-),
 • glavni in odgovorni urednik revije Hacquetia (2002-2005) in član uredniških odborov revij Hacquetia, Hladnikia, Acta Botanica Croatica (Zagreb), Drypis (Zagreb), Biologia (Bratislava), Fitosociologija (Pavia) in Godišnji zbornik (=Biologica Macedonica) (Skopje).
 • član komisij (tudi kot mentor) za zagovor diplom, magisterijev in doktoratov s področja vegetacijskih raziskav doma in v tujini in član mednarodnih znanstvenih odborov simpozijev,
 • član strokovnega odbora za vsebine Direktive o pticah in Direktive o habitatih in odbora za dopolnitev tipologije habitatnih tipov. Ministrstvo za okolje in prostor.
 • članstvo v društvih/organizacijah: član OPTIMA društva za preučevanje flore na področju Sredozemlja, član IAVS - mednarodne organizacije za preučevanje vegetacije,  član DBS (Društva biologov Slovenije), BDS (Botaničnega društva Slovenije), član PAZU (Pomurske akademsko-znanstvene unije), Vzhodnoalpsko-dinarsko društvo za preučevanje vegetacije

 

Vodenje raziskovalne dejavnosti:

 • vodja programov Flora, favna in vegetacija Slovenije in sosednji območij (1997-2008) in Biodiverziteta in gradienti (2009-2011) 
 • v zadnjem obdobju je vodil naslednje projekte: Sukcesijski niz brezovih gozdov; Vpliv nekdanjega gospodarjenja na sedanjo gozdno vegetacijo; Analiza sukcesije in strukturnih sprememb med obnovo vegetacije na rastišču gozdov Pinus brutia; Enoletne rastlinske vrste na pašnikih na prehodu med evrosibirsko-severnoameriško in mediteransko regijo; Krajina na območju vojaškega poligona Krivolak (Makedonija), naravne danosti, antropogeni vplivi ter možnosti za trajnostni razvoj območja; Primerjava nekaterih gozdnih in negozdnih ekosistemov v Sloveniji in na Hrvaškem; Vegetacija suhih travišč v južnem delu Balkanskega polotoka; Gozdna vegetacija pogorja Galičica v Makedoniji; Floristične, ekološke in strukturne spremembe grmiščne vegetacije na prehodu med mediteransko in evrosibirsko regijo; Kartiranje negozdnih habitatnih tipov Slovenije (nekatera območja) ter sodeloval v različnih drugih projektih (npr. TranEcoNet).

 

Izpopolnjevanje in raziskovalno ter pedagoško delo v tujini:

 • Botanisches Institut, Vienna University, Dunaj, Avstrija; Centre internationale de Phytosociologie, Bailleul, Francija; Institut für Phisyologie, Vienna University, Avstrija; Prirodoslovno-matematički fakultet, Skopje, Makedonija; Southwest Anatolia Forest Research Institute, Antalya, Turčija; Šumarski fakultet Zagreb, Šumarski fakultet, Zagreb; Unit of Vegetation Science, Lancaster University, Anglija; Universita degli studi di Ancona, Ancona, Italija.
   

Pedagoška dejavnost:
 

 • Botanika. Predavanja, vaje, terenski pouk. Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici, dodiplomski študij,
 • Fitocenologija. Predavanja, vaje, terenski pouk. Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, magistrski študij, 
 • Ekologija in Izbrana poglavja iz fitocenologije. Predavanja, vaje. Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, doktorski študij bioznanosti,
 • Pregled gozdnih združb Slovenije. Predavanja, vaje, terenski pouk. Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, dodiplomski študij,
 • Izbrana poglavja iz gozdne vegetacije Slovenije. Predavanja, vaje. Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, doktorski študij ekološke znanosti.

 

Mentorstvo podiplomskim študentom:

 • Urban Šilc: magisterij 2000, doktorat 2003
 • Petra Košir: doktorat 2004
 • Igor Zelnik: magisterij 2003, doktorat 2005
 • Daniela Ribeiro: magisterij 2011
 • Andrej Paušič (2008-
 • Aleksander Marinšek (2009-
 • Vladimir Stupar (2010-

Rojen 11.8.1962 v Ljubljani, poročen, 2 sinova.
 
Izobrazba:
 

 • univerzitetni diplomirani biolog, Biotehniška fakulteta UL (1987),
 • magister bioloških znanosti, Biotehniška fakulteta UL (1991),
 • doktor bioloških znanosti, Biotehniška fakulteta UL (1994).
   

Zaposlitev:
 

 • Biološki inštitut Jovana Hadžija, Znanstvenoraziskovalni center SAZU od leta 1988,
 • Univerza v Novi Gorici od leta 2008.
Raziskovalna področja
Rastlinska ekologija B270
Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic B290

Ključne besede
biotska raznovrstnost
sinsistematika
Botanika
ekologija
vegetacijska dinamika
fitocenologija
vegetacijske družbe
Vegetacija